Înscrierea copiilor la creșe

  De serviciile acordate de către Creșe- Oradea beneficiază următoarele categorii de persoane:

 1. a) Copii cu vârste cuprinse între 10 luni şi 4 ani care au domiciliul sau reşedinţă în municipiul Oradea şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea şi au schema de vaccinări obligatorii în România efectuată conform vârstei copilului;
 2. b) Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 4 luni urmează să se reîncadreze în muncă);
 3. c) Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi)
 4. d) Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată);
 5. e) Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale).

      Înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor (septembrie - august) se va face în perioada 01.06 - 30.06 a anului în curs, la sediul DAS Oradea str. Primăriei nr.42 - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - camera 17.

      În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în ordinea datei de depunere a solicitării şi în limita locurilor disponibile .

      În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

      La înscrierea copiilor în creşă nu se percep taxe de înscriere.

Actele necesare pentru înscrierea copilului la creşă sunt:

- cerere de înscriere tip (o regasiti în josul pagini sau de la sediul DAS Oradea str.Primăriei nr.42 - Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - cam 17;

- certificatul de naştere al copilului - în copie și original;

- actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, hotărârea/sentinţa de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei - în copie și original;

- adeverinţă de venituri în original pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii. După caz acestea pot fi:

 1. adeverinţă în original cu venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);
 2. Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Bihor (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie) - în copie și original;
 3. ultima Declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice sau Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat) - în copie și original ;
 4. declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în utlimele 6 luni nu a realizat venituri ( în situaţia în care părintele/părinţii nu au desfăsurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii );

- adeverinţă în original de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;

- adeverinţă în original de la grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşă, dacă este frecventată de fraţi sau surori ai copilului pentru care se solicită înscrierea la creşă;

- fişa de imunizări în original, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate. În situaţia în care copilul nu are schema de vaccinări obligatorii în România efectuată, medicul de familie va preciza pe fişa de imunizări faptul că acesta urmează să recupereze vaccinurile lipsă şi că este cuprins în schema de vaccinări obligatorii în România;

- adeverinţă în original de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);

- sentinţă de divorţ/dovadă cuantum pensie de întreţinere(alimentară) - dacă este cazul - în copie și original;

- alte acte doveditoare privind situaţia de dificultate a familiei - dacă este cazul;

- dosar plic.

      La data intrarii copilului în creşă, se vor duce la creşă, de către părinte/reprezentantul legal următoarele acte:

 1. adeverinţă de intrare în colectivitate, de la medicul de familie, care să ateste faptul că copilul poate frecventa colectivitatea (adeverinţa medicala - valabila 48 de ore);
 2. în cazul în care copilul are antecedente medicale patologice, la intrarea în colectivitate se impune şi opinia medicului cu privire la posibilitatea menţinerii stării de sănătate a copilului respectiv (ex. tulburări de metabolism ca şi fenilcetonuria,sau boli ca şi epilepsia, etc.);
 3. examenul coproparazitologic al copilului;
 4. fişa de evaluare individuală (se va completa la creşă);
 5. chestionar medical (se va completa la creşă).

      După intrarea copilului în creşă, personalul de specialitate al creşei va întocmi următoarele acte:

 1. contractul de furnizare servicii;
 2. fişa de evaluare psihologică (daca este cazul);
 3. plan personalizat de intervenţie.

      În situaţia în care copilul lipseşte mai mult de 3 zile, la reîntoarcerea în creşă părinţii sunt obligaţi să prezinte adeverinţă medicala, eliberată de medicul de familie care să confirme, că acesta este apt să frecventeze colectivitatea. În cazul neprezentării acestei adeverinţe medicale, este interzisă intrarea copilului în colectivitatea creşei.

      În situaţia în care părintele/reprezentantul legal al copilului admis la creşă solicită în scris amânarea frecventării creşei din motive medicale, acesta va trebui să prezinte adeverinţă de la medic din care să reiasă perioada care necesită amânarea frecventării creşei.

      Amânarea frecventării creşei de către copilul admis, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal se poate realiza pentru o perioadă de maxim 15 de zile.

      Predarea si preluarea copilului la şi de la creşă se va face de către părinţii/reprezentanţii legali sau împuterniciţi ai acestora. Împuternicirea se face în scris, va conţine datele de identificare şi de contact ale împuternicitului şi se depune la dosarul copilului.

FIȘIERE - ACTE NECESARE/FORMULARE le găsiți aici http://www.daso-oradea.ro/pagina/acte-necesare-formulare#pagina/acte-necesare-formulare

Fisa de evaluare individuala.pdf

Chestionar pentru parinti.pdf

CERERE CRESA 2017-2018.docx

Criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere în situaţia în care numarul solicitărilor pentru o creşă este mai mare decât numărul locurilor disponibile în creşa respectivă sunt:

 1. Domiciliul părinţilor cât mai apropiat de creşa la care se solicită înscrierea (dovedit prin copia după actul de identitate) - 5 puncte pentru fiecare părinte;
 2. Locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat, dovedit prin adeverinţă de serviciu) - 5 puncte pentru fiecare;
 3. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul) - 5 puncte;
 4. Mame care au în îngrijire un alt copil sub vârsta de 1 an ( se ataşează copie după certificatul de naştere a copilului) - 2 puncte;
 5. Fraţi sau surori care frecventează grădiniţe care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa ( se ataşează o adeverinţă de la grădiniţă ) - 5 puncte;
 6. Copii gemeni/tripleţi ( se va completa câte un dosar pentru fiecare copil) - 5 puncte pentru fiecare copil;
 7. Familie cu mai mulţi copii ( se vor ataşa copii după certificatele de naştere a copiilor) - 2 puncte pentru fiecare copil;
 8. Familie cu părinte unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care încredinţează minorul/ certificat de deces) - 10 puncte.

      Adeverinţele de la serviciu se vor puncta în funcţie de luna în care îşi reiau activitatea părinţii aflaţi în concediu pentru îngrijirea copilului, astfel:

 1. celor care îşi reiau activitatea înainte de luna septembrie li se vor acorda 5 puncte;
 2. celor care îşi vor relua activitatea din luna septembrie - 4 puncte; octombrie - 3 puncte; noiembrie - 2 puncte; decembrie - 1 punct.

      Cazurilor sociale li se vor aloca 5 puncte ( se va ataşa ancheta socială realizată în urma evaluării situaţiei sociale a familiei):

 1. copii cu dizabilităţi ;
 2. ambii părinţi şomeri;
 3. copii aflaţi în tutela altor persoane, pensionate conform prevederilor legale în vigoare;
 4. copii luaţi în plasament în familie;
 5. copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi.

      Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare, se vor anexa la cererea de înscriere toate actele doveditoare necesare.

     În perioada 01.07. - 15.07 a anului în curs, după finalizarea perioadei de înscriere, dosarele depuse pentru înscrierea copiilor la creşă pentru anul şcolar următor vor fi analizate în baza criteriilor pentru departajarea copiilor la înscriere si se va stabili lista cu copiii admişi în limita locurilor disponibile existente, de către Comisia de analiză a dosarelor numită prin Decizia Directorului Executiv al DAS Oradea.

       Lista nominală cu punctajul stabilit pentru fiecare copil pentru care s-a depus dosar de înscriere pentru a frecventa creşa în anul şcolar următor, respectiv începând cu luna septembrie a anului în curs va fi afişată la Avizierul existent la Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială - DAS Oradea, publicată pe site-ul DAS Oradea www.daso-oradea.ro şi pe site-ul Primăriei municipiului Oradea www.oradea.ro, în prima zi lucrătoare consecutivă datei de 15.07 a anului în curs.

      Punctajul stabilit şi acordat fiecărui copil în baza actelor depuse la dosarul pentru înscrierea în creşă poate fi contestat de către parinţii/reprezentanţii legali ai copilului în termen de 10 zile de la data publicării . Contestaţiile se depun la Serviciul Relaţii cu Publicul și Evaluare Inițială din cadrul DAS Oradea şi vor fi analizate de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită în baza Deciziei Directorului Executiv DAS Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de depunere a contestaţiilor.

      După expirarea perioadei de contestaţie Directorul Executiv al DAS Oradea, aprobă prin Decizie, lista cu copiii înscrişi şi admişi pentru a frecventa creşa pentru anul şcolar următor, respectiv perioada septembrie - iunie.

      Copiii vor fi admişi pentru a frecventa creşa în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi în funcţie de locurile disponibile în creşă pentru anul şcolar următor.

      În momentul în care se eliberează un loc la creşă, pe parcursul anului şcolar acesta va fi ocupat de următorul copil care se află pe lista de aşteptare.

      Transferarea copilului de la o creşă la alta se face la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal, cu avizul creşei primitoare şi acordul coordonatorului Creșe - Oradea, în limita locurilor disponibile.

      Scoaterea copilului din evidenţa creşei se face în următoarele situaţii:

 1. în cazul unor afecţiuni cronice, la recomandarea medicului;
 2. în cazul în care copilul absentează 4 săptămâni consecutiv, fără motivare;
 3. la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al copilului.

Știri și evenimente

Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România

  INSTALAREA TINERILOR FERMIERI: Jumătate din bani, alocați tinerilor din Diaspora care se întorc în România Bugetul alocat noii...

19-01-2020 Hits:181 Știri și evenimente Super User

Terenuri contra repatrieri: Regulament al Primăriei pentru românii din Diaspora care decid să se stabilească în Oradea

Cartierul Diasporei din Oradea, rezervat românilor care decid să se repatrieze, începe să se concretizeze. Primarul Ilie Bolojan a...

19-09-2019 Hits:772 Știri și evenimente Super User

Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”

Zilele Diasporei Oradea | 14 august 2019 Municipiul Oradea, la a patra ediție “Ziua Diasporei”   În speranţa de a-i aduce mai...

21-08-2019 Hits:528 Știri și evenimente Super User

Ziua Diasporei - Concert

  Cu ocazia sărbătoririi Zilei Diasporei, sâmbătă 18.08.2018, începând cu ora 20:00, în Cetatea Oradea, va avea loc un concert av...

14-08-2018 Hits:720 Știri și evenimente diaspora

Ziua Diasporei – Oradea te așteaptă

“ZIUA DIASPOREI – ORADEA TE AȘTEAPTĂ” – continuă tradiția și in anul 2018   Municipiul Oradea a îmbrăţişat această iniţiativă în...

13-08-2018 Hits:945 Știri și evenimente diaspora

Lansarea platformei diasporadea.ro

S-a lansat platforma diasporadea.ro Scopul acestui proiect este de a veni in ajutorul romanilor care doresc să se relocheze in Or...

13-08-2018 Hits:781 Știri și evenimente diaspora